Värmeförluster genom ventilation

När huset ventileras ersätts inomhusluft av ny frisk uteluft. Uteluften är i princip alltid kallare än inneluften och kommer att värmas upp till den önskade inomhustemperaturen. Detta kräver tillförsel av värme.

Spara ventilationsvärme

Värmen i frånluften (den inomhusluft som ventileras ut) kan återvinnas genom att använda en värmeväxlare. Värmeväxlaren överför värme från frånluften till tilluften (inkommande frisk uteluft). Med värmeväxlare kan omkring hälften av den årliga ventilationsförlusten återvinnas. Ventilationsförlusten kan då alltså halveras.

Värmen i frånluften kan också tillvaratas med en frånluftvärmepump, som hämtar värme från frånluften och värmer vatten. Detta varma vatten kan du använda till husets som värmevatten i ditt radiatorsystem eller som värmning av ditt tappvarmvatten.

Om du har ett mekaniskt från- och tilluftsystem är det ganska enkelt att installera värmeåtervinning. Om du har självdrag kan det vara besvärligare och mera kostsamt att installera återvinning av värmen. Mycket beror på hur just ditt hus ser ut.

Ventilationssystem

Det finns två sätt att ventilera huset. Självdragsventilation eller mekanisk ventilation. Mekanisk ventilation ger en närmast konstant ventilation året om och är en förutsättning för att använda värmeåtervinning.

Ditt ventilationssystem byter ut all luft på två timmar om det är rätt inställt. Detta bör vara fallet om du har mekanisk ventilation.

Självdrag

Självdragsventilationen drivs tryckskillnaden mellan inne och ute. Tryckskillnaden beror främst på temperaturskillnaden inne och ute men även på vindförhållanden och blåst. Ju större temperaturskillanden är desto större blir tryckskillnaden. Självdragsventilationen ökar alltså ju kallare det blir ute vilket innebär att det kommer in mer kall uteluft ju kallare det blir ute.

Vid självdragsventilation är det bra att på något sätt minska ventilationen under vintern. Ett sätt är att montera in tilluftsventiler, gärna bakom sina radiatorer så att luften kan förvärmas. Då kan du dra igen ventilerna något under vintern för att hålla ventilationen på en lagom nivå.

Om att täta dörrar och fönster

Ett vanligt energispartips är att täta dörrar och fönster. Vid mekanisk ventilation är en relativt tät byggnad ett krav för god funktion. Vid självdragsventilation är otätheter ett måste för att uteluften ska kunna leta sig in. Om du tätar dessa otätheter utan att se till att luft kan komma in på annat sätt, t.ex genom tilluftsventiler bakom radiatorer, kan ventilationen försämras.

Den stora risken med försämrad ventilation är ökad relativ fuktighet i inomhusluften. När den relativa fuktigheten ökar blir risken större för kondensation och vattenutfällning om inomhusluften kan läcka upp på den kalla vinden.

Ökad relativ fuktighet kan upptäckas genom att det oftare och i större omfattning blir imma på fönsterna. Om du efter tätning av dörrar och fönster upplever att det blir mer imma på fönsterna kan du prova att ta bort tätningslister i fönstrets övre del.

Hur försvinner värmen från ditt hus?

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: