Värmeöverföring

Överföring av värme mellan två föremål sker främst på tre sätt, nämligen genom strålning, konvektion eller värmeledning.

Strålning

Alla föremål med en temperatur över absoluta nollpunkten avger värmestrålning. Atomernas värmerörelse ger upphov till elektromagnetisk strålning.

För temperaturer under 600 °C avges strålningen i det infraröda området. Genom att fånga upp värmestrålning med en IR-kamera kan extra stora värmeförluster i ett hus mätas upp.

Om du har fönster eller väggar med sämre isolerförmåga kan du uppleva en kylande effekt. Då är det din kropp som överför värme till omgivande kalla ytor, och du upplever det som att du fryser. Antagligen tar du på dig mer kläder eller så kompenserar du med att höja temperaturen inomhus.

Konvektion

Konvektion innebär att värme överförs mellan en gas eller en vätska och en fast kropp. Ett exempel är ett kallt fönsterglas som kyler ner luften, kall luft sjunker och en ny luftmängd strömmar till fönstret och kyls i sin tur. Värme överförs alltså från luften till fönstret.

I hus förstärks värmeöverföring vid konvektion av blåst och ökande tryckförhållanden.

Jämför en blåsig dag. Vinden ökar värmeförlusten från huden och förstärker den upplevda kyleffekten.

Ledning

Värme kan transporteras i all materia genom värmeledning. Det förekommer inte någon transport av materia. Hur stor värmeledningen är beror på temperaturskillnaden och materialets värmeledningsförmåga.

Värmeledningsförmågan mäts i W/m,°C och beskriver hur stor effekt värme i watt som leds genom en meter av materialet när temperaturskillnaden är en grad.

Material W/m,°C
Koppar 390
Järn 75
Betong 1,7
Glas 0,90
Vatten 0,60
Trä 0,14
Sågspån 0,080
Mineralull 0,038
Luft 0,024

Värmeförluster i ett hus

Värmeförlusterna i ditt hus består i värmeöverföring via strålning, konvektion och ledning. I ett hus består fördelas värmeförlusterna ungefär så här:

  • strålning 20% – värmeförluster från fönster och utvändiga ytor som är varmare än omgivningen
  • konvektion 50% – värmeförluster genom luftväxling och ventilation samt luftcirkulation som uppstår då utvändiga tak- och väggytor är varmare än omgivningen
  • ledning 30% – värmeförluster som leds ut genom tak, väggar och husgrund.

Läs mer om energi, värme och effekt här

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: